Trắc Nghiệm: Liên Kết Gen Và Hoán Vị Gen

Ôn tập kiến thức về liên kết gen và hoán vị gen thông qua 3 câu hỏi giải toán thuộc chương trình sinh 12 sau đây. Cùng thử thách nhé! Trắc nghiệm sinh 12 Câu 1. Tính tỉ lệ các loại giao tử aBd và ABD sẽ được tạo từ cá thể có tồn tại […]

Đã cập nhật 21 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Trắc Nghiệm: Liên Kết Gen Và Hoán Vị Gen

Ôn tập kiến thức về liên kết gen và hoán vị gen thông qua 3 câu hỏi giải toán thuộc chương trình sinh 12 sau đây. Cùng thử thách nhé!

Trắc nghiệm sinh 12

Câu 1.

Tính tỉ lệ các loại giao tử aBd và ABD sẽ được tạo từ cá thể có tồn tại kiểu gen là Ab/aB Dd. Khi giảm phân hình thành giao tử, ta có tần số xảy ra hoán vị gen là 30%.

A. 12,5% & 25%

B. 6,25% & 37,5%

C. 7,5% & 17,5%

D. 15% & 35%

-> C là đáp án đúng

Theo đề bài ta có, tần số hoán vị f là: 30%

=> Tỉ lệ của giao tử hoán vị là: 0,15

Tỉ lệ của giao tử liên kết là: 0,35

Ta có: ABD = AB x D = 0,15 . 0,5 = 0,075 = 7,5%

aBd = aB . d = 0,35 . 0,5 = 0,175 = 17,5%

Câu 2.

Thông qua kết quả phép lai nào thì ta có thể kết luận rằng gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X không có alen tương đồng trên Y?

A. F1: Tính trạng lặn, chỉ xuất hiện ở con đực

B. F1: Tỉ lệ 3 trội : 1 lặn ở cả con cái và con đực

C. F1: Tỉ lệ tính trạng trội là 100% ở cả con cái lẫn con đực

D. F1: Ở cả con cái lẫn con đực đều xuất hiện tính trạng lặn và có tỉ lệ bằng nhau

-> A là đáp án đúng

Vì chỉ khi ở con đực và con cái có tỉ lệ kiểu hình khác nhau tở cá thể đực và cá thể cái hì ta mới chắc chắn rằng gen quy định liên kết với NST giới tính X.

Câu 3.

Tính tần số hoán vị giữa 2 gen. Biết rằng các cặp gen cùng nằm trên 1 NST và:

Gen A thân cao > gen a thân thấp

Gen B quả tròn > gen b quả dài

Cây thân thấp, quả tròn giao phấn với cây dị hợp tử về 2 cặp gen, thu về được kết quả đời con phân li là:

310 thân cao, quả tròn : 190 thân cao, quả dài : 440 thân thấp : quả tròn : 60 thân thấp, quả dài.

A. 36%

B. 12%

C. 6%

D. 24%

-> D là đáp án đúng

F1 thân thấp, quả dài ab/ab

-> Cho giao tử ab, thu được cả 2 cơ thể P

Suy ra, ta có kiểu gen của P thân thấp, quả tròn là aB/ab

F1 ab/ab thì chiếm 60/(310 + 190 + 440 + 60) = 0,06 = 0,5 . 0,12

Vậy nên 0,12 ab là giao tử hoán vị

Suy ra, tần số hoán vị của f là: 0,12 . 2 = 0,24 = 24%

Tags:

sinh 12