Trắc Nghiệm: ADN & ARN

Ôn tập nhanh kiến thức về ADN và ARN sinh 12 thông qua các bài tập trắc nghiệm dưới đây. Cùng The Tips khám phá nhé! Mục lục 1 Trắc nghiệm sinh 12 2 Đáp án sinh 12 Trắc nghiệm sinh 12 Câu 1 Tính tỉ lệ nucleotit tại mạch bổ sung của phân tử […]

Đã cập nhật 24 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Trắc Nghiệm: ADN & ARN

Ôn tập nhanh kiến thức về ADN và ARN sinh 12 thông qua các bài tập trắc nghiệm dưới đây. Cùng The Tips khám phá nhé!

Trắc nghiệm sinh 12

Câu 1

Tính tỉ lệ nucleotit tại mạch bổ sung của phân tử ADN, biết rằng tỉ lệ nu tại 1 mạch phân tử ADN là (A + G)/(T + X) = 1/2.

 A. 2,0

 B. 0,2

 C. 5,0

 D. 0,5

Câu 2

Tính chiều dài của gen khi tại đó, số vòng xoắn của gen là 90

 A. L = 0,306 μm

 B. L = 0,400 μm

 C. L = 0,326 μm

 D. L = 0,316 μm

Câu 3

Tính số liên kết hóa trị có chức năng nối các nucleotit trong gen lại với nhau. Biết rằng, số vòng xoắn tại 1 gen là 150

A. HT = 2898

 B. HT = 2888

 C. HT = 2998

 D. HT = 3000

Câu 4

Tính số chu xoắn của gen. Biết rằng, số N loại A chiếm 30% số N trong gen.

A. C = 150 

 B. C = 100

 C. C = 350

 D. C = 250

Câu 5

Bộ 3 mở đầu trong mARN là

A. AUG

B. UAA

C. UAG

D. AAG

Đáp án sinh 12

Câu 1. A

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. A

Nguồn tham khảo: hoctapsgk.com

Tags: