Sinh học 12: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50 vì?

Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50 vì sao? Cùng tìm kiếm câu trả lời tại The Tips! Trên 1 NST, phần lớn các gen có xu hướng liên kết. Nếu xảy ra trường hợp hoán vị gen thì thường chỉ xảy ra giữa 2 trên 4 crômatit khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể […]

Đã cập nhật 29 tháng 3 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Sinh học 12: Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50 vì?
  1. Hoán vị gen thường nhỏ hơn 50 vì sao? Cùng tìm kiếm câu trả lời tại The Tips!

    Trên 1 NST, phần lớn các gen có xu hướng liên kết. Nếu xảy ra trường hợp hoán vị gen thì thường chỉ xảy ra giữa 2 trên 4 crômatit khác nguồn của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở một số tế bào.

    Chỉ khi tất cả các tế bào đều xảy ra trao đổi chéo thì hoán vị gen mới có tần số là 50%.