Trắc Nghiệm Sinh 12 Có Kèm Đáp Án

Sau đây là 10 câu trắc nghiệm sinh 12 mà TheTips cung cấp cho bạn nhằm ôn luyện kiến thức. Cùng khám phá nhé! Trắc nghiệm sinh 12 1. Cơ quan tương đồng nào mang ý nghĩa phản ánh sự tiến hóa? A. thích nghi B. song hành C. đồng quy D. phân li 2. […]

Đã cập nhật 5 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Trắc Nghiệm Sinh 12 Có Kèm Đáp Án

Sau đây là 10 câu trắc nghiệm sinh 12 mà TheTips cung cấp cho bạn nhằm ôn luyện kiến thức. Cùng khám phá nhé!

Trắc nghiệm sinh 12

1. Cơ quan tương đồng nào mang ý nghĩa phản ánh sự tiến hóa?

A. thích nghi

B. song hành

C. đồng quy

D. phân li

2. Cơ quan tương tự nào mang ý nghĩa phản ánh sự tiến hóa?

A. thích nghi

B. song hành

C. đồng quy

D. phân li

3. Đâu không phải là cơ quan thoái hóa ở cơ thể con người?

A. Răng khôn

B. Răng cửa

C. Ruột thừa

D. Xương cùng

4. Đâu là yếu tố không là minh chứng cho các loài có chung nguồn gốc?

A. Cơ quan thoái hoa

B. Cơ quan tương đồng

C. Bằng chứng tế bào học

D. Cơ quan tương tự

5. Quá trình tiến hóa sẽ chủ yếu sử dụng nguồn nhiên liệu nào dưới đây?

A.biến dị tổ hợp

B. đột biến gen

C. thường biến

D. biến dị cá thể

6. Sản phẩm của quá trình chọn lọc trong tự nhiên là gì?

A. loài mới

B. nòi mới

C. thứ mới

D. lớp mới

7. Ai là người đầu tiên đã công bố khái niệm về biến dị cá thể?

A. Kimura

B. Đacuyn

C. Menđen

D. Lamac

8. Dựa theo quan điểm hiện đại thì quá trình chọn lọc tự nhiên sẽ tác động trực tiếp lên?

A. kiểu hình

B. kiểu gen

C. alen

D. nhiễm sắc thể

9. Loại cách li nào trong 4 loại dưới đây sẽ bao hàm các trường hợp còn lại?

A. Cách li tập tính B. Cách li sinh thái
C. Cách li sinh sản D. Cách li cơ học

10. Số lượng NST ở loài lúa mì Triticum aestivum là bao nhiêu?

A. 48

B. 46

C. 44

D. 42

Nguồn tham khảo: thsp.ctu.edu.vn

Tags:

sinh 12