Trắc Nghiệm Sinh 12 Bài 2

Thử thách bản thân ngay với 10 câu trắc nghiệm sinh 12 bài 2 nhé! Mục lục 1 Trắc nghiệm sinh 12 2 Đáp án sinh 12 Trắc nghiệm sinh 12 Câu 1. Trong quá trình dịch mã, thành phần nào không được tham gia trực tiếp vào quá trình này? A. RiboxomB. tARNC. mARND. […]

Đã cập nhật 30 tháng 6 năm 2022

Bởi The Tips

Trắc Nghiệm Sinh 12 Bài 2

Thử thách bản thân ngay với 10 câu trắc nghiệm sinh 12 bài 2 nhé!

Trắc nghiệm sinh 12

Câu 1. Trong quá trình dịch mã, thành phần nào không được tham gia trực tiếp vào quá trình này?

A. Riboxom
B. tARN
C. mARN
D. ADN

Câu 2. Tính số axit amin mà môi trường cần cung cấp để có thể hoàn tất được quá trình dịch mã của phân tử mARN tại tế bào nhân sơ đã được phiên mã từ 1 gen có 3000 nu và sau đó tham gia vào trong quá trình dịch mã. Biết rằng, quá trình tổng hợp protein đã có 5 riboxom cùng trượt ở trên mARN đó.

A. 2500
B. 9980
C. 2495
D. 9995

Câu 3. Tế bào con nhận được thông tin di truyền từ tế bào mẹ nhờ cơ chế nào ở cấp độ phân tử?

A. Phiên mã
B. Giảm phân và thụ tinh
C. Dịch mã
D. Nhân đôi ADN

Câu 4. Trình tự nu nào sau đây thuộc mạch khuôn của gen có đoạn 3’ TATGGGXATGTA 5’?

A. 5’AUAXXXGUAXAU3’
B. 3’AUAXXXGUAXAU5’
C. 5’ATAXXXGTAXAT3’
D. 3’ATAXXXGTAXAT5’

Câu 5. Tính số mARN được tạo ra khi gen cấu trúc tiến hành phiên mã 5 lần liên tiếp?

A. 5
B. 15
C. 25
D. 10

Đáp án sinh 12

Câu 1. D

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5. D

Nguồn tham khảo: tech12h.com