Tìm bán kính trong không gian với hệ tọa độ oxyz

Trong không gian với hệ tọa độ oxyz tìm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC khi có tọa độ của 3 điểm là A(-1; 0; 0), B(0; 0; 2), C(0; -3; 0) Nguồn tham khảo: cungthi.online

Đã cập nhật 23 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Tìm bán kính trong không gian với hệ tọa độ oxyz
  1. Trong không gian với hệ tọa độ oxyz tìm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC khi có tọa độ của 3 điểm là A(-1; 0; 0), B(0; 0; 2), C(0; -3; 0)

    Nguồn tham khảo: cungthi.online