Mối quan hệ giữa ngôn ngữ lập trình CSS và HTML là gì?

Khi bạn bắt đầu học về thiết kế và phát triển web, hai khái niệm mà bạn sẽ gặp liên tục là CSS và HTML. Đây là hai ngôn ngữ quan trọng đóng vai trò chính trong việc xây dựng trang web hiện đại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối […]

Đã cập nhật 7 tháng 9 năm 2023

Bởi hanguyen

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ lập trình CSS và HTML là gì?

Khi bạn bắt đầu học về thiết kế và phát triển web, hai khái niệm mà bạn sẽ gặp liên tục là CSS và HTML. Đây là hai ngôn ngữ quan trọng đóng vai trò chính trong việc xây dựng trang web hiện đại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa CSS và HTML là gì, và tại sao chúng lại cần thiết cho quá trình phát triển web.

HTML là gì?

(Nguồn: Internet)

Ngôn ngữ HTML, hay “HyperText Markup Language”, là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo cấu trúc và nội dung của một trang web. HTML sử dụng các thẻ (tag) để định dạng văn bản, thêm hình ảnh, liên kết và tạo cấu trúc cho trang web. HTML tạo nên “khuôn khổ” cho trang web, nhưng để làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn và có thiết kế tốt, chúng ta cần sử dụng CSS.

CSS là gì?

Tìm hiểu CSS là gì (Nguồn: Internet)

CSS, hay “Cascading Style Sheets”, là ngôn ngữ được sử dụng để định dạng và trình bày trang web. Nó giúp bạn thay đổi màu sắc, font chữ, khoảng cách, vị trí của các phần tử HTML và nhiều tính năng thiết kế khác. Trong ví dụ này, chúng ta đã sử dụng CSS để thay đổi màu sắc và cỡ chữ của tiêu đề h1 và đặt màu sắc và khoảng cách bên trái của đoạn văn bản `p`.

Mối Quan Hệ Giữa CSS và HTML

Ví dụ về CSS và HTML (Nguồn: Internet)

Mối quan hệ giữa CSS và HTML là một mối quan hệ tương tác. HTML định nghĩa cấu trúc của trang web bằng cách sử dụng các thẻ và các phần tử, trong khi CSS định dạng và trình bày các phần tử HTML này. Dưới đây là một số điểm quan trọng về mối quan hệ này:

CSS được liên kết với HTML 

Bằng cách sử dụng các thẻ `link` hoặc thông qua một khối mã CSS trong thẻ `style`, bạn có thể liên kết CSS với tài liệu HTML. Điều này cho phép bạn áp dụng các quy tắc thiết kế CSS cho trang web của bạn.

CSS chọn các phần tử HTML

CSS sử dụng các “chọn” để xác định phần tử HTML nào sẽ được áp dụng quy tắc thiết kế. Ví dụ, `h1` trong CSS sẽ áp dụng quy tắc cho tất cả các tiêu đề h1 trong tài liệu HTML.

CSS thay đổi giao diện

CSS cho phép bạn thay đổi màu sắc, kích thước, khoảng cách và nhiều thuộc tính khác của các phần tử HTML. Điều này giúp bạn tạo ra giao diện trang web theo ý muốn của bạn.

Trong việc phát triển trang web, HTML và CSS là hai ngôn ngữ không thể thiếu. Việc tìm hiểu về mối quan hệ giữa CSS và HTML là gì cũng sẽ khiến bạn hiểu hơn về HTML xác định cấu trúc và nội dung của trang web, trong khi CSS định dạng và trình bày trang web để làm cho nó trở nên hấp dẫn và thú vị hơn đối với người dùng. Sự kết hợp giữa CSS và HTML làm cho trang web trở thành một tác phẩm nghệ thuật số hoàn chỉnh.