Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Đây là câu hỏi thuộc trang 10 sinh 12, cùng xem đáp án nhé! Tự Luận Sinh 12 Từ 1 điểm xác định trên mARN, mã di truyền (MDT) sẽ được đọc theo chiều 5′ → 3′. MDT được đọc một cách liên tục theo từng cum bao gồm 3 ribonucleotit không ngắt quãng. Các bộ ba […]

Đã cập nhật 4 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Đây là câu hỏi thuộc trang 10 sinh 12, cùng xem đáp án nhé!

Tự Luận Sinh 12

  • Từ 1 điểm xác định trên mARN, mã di truyền (MDT) sẽ được đọc theo chiều 5′ → 3′.
  • MDT được đọc một cách liên tục theo từng cum bao gồm 3 ribonucleotit không ngắt quãng. Các bộ ba này không gối lên nhau.
  • MDT mang tín thoái hóa.
  • MDT có 1 bộ 3 khởi đầu AUG và 3 bộ 3 kết thúc (UAA, UAG, UGA).
  • MDT có tính đặc hiệu.

Tags:

sinh 12