Lãi suất chiết khấu là gì? Công thức tính và các yếu tố ảnh hưởng

Lãi suất chiết khấu (tiếng Anh: discount rate) là tỷ lệ phần trăm được sử dụng để tính giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai. Nói cách khác, nó là mức lãi suất mà bạn sử dụng để chuyển đổi giá trị tương lai của một khoản tiền về giá trị […]

Đã cập nhật 28 tháng 2 năm 2024

Bởi Thảo Phạm

Lãi suất chiết khấu là gì? Công thức tính và các yếu tố ảnh hưởng

Lãi suất chiết khấu (tiếng Anh: discount rate) là tỷ lệ phần trăm được sử dụng để tính giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai. Nói cách khác, nó là mức lãi suất mà bạn sử dụng để chuyển đổi giá trị tương lai của một khoản tiền về giá trị hiện tại của nó. Công thức tính lãi suất chiết khấu Có hai công thức chính để tính lãi suất chiết khấu: 1. Công thức đơn giản: Lãi suất chiết khấu = (Giá trị hiện tại / Giá trị tương lai)^(1/Thời gian) – 1 2. Công thức phức tạp: Lãi suất chiết khấu = (1 – (Giá trị hiện tại / Giá trị tương lai)) / (Thời gian x Giá trị hiện tại) Trong đó:

  • Giá trị hiện tại (PV): Giá trị của một khoản tiền ở thời điểm hiện tại.
  • Giá trị tương lai (FV): Giá trị của một khoản tiền ở thời điểm tương lai.
  • Thời gian: Khoảng thời gian giữa thời điểm hiện tại và thời điểm tương lai.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất chiết khấu Lãi suất chiết khấu chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm:

  • Lãi suất thị trường: Lãi suất chiết khấu thường có xu hướng tương quan với lãi suất thị trường. Khi lãi suất thị trường tăng, lãi suất chiết khấu cũng có xu hướng tăng.
  • Mức độ rủi ro: Các khoản đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn thường có lãi suất chiết khấu cao hơn.
  • Thời gian: Các khoản tiền có thời gian thu hồi ngắn hơn thường có lãi suất chiết khấu thấp hơn.
  • Lạm phát: Lạm phát có thể làm giảm giá trị thực của một khoản tiền trong tương lai. Do vậy, lãi suất chiết khấu thường được điều chỉnh để tính đến lạm phát.

Ví dụ về cách tính lãi suất chiết khấu Giả sử bạn muốn đầu tư vào một dự án với giá trị tương lai dự kiến là 100 triệu đồng sau 5 năm. Lãi suất thị trường hiện tại là 6%/năm. Sử dụng công thức đơn giản: Lãi suất chiết khấu = (Giá trị hiện tại / Giá trị tương lai)^(1/Thời gian) – 1 Lãi suất chiết khấu = (PV / 100 triệu)^(1/5) – 1 Giải phương trình, ta được: Lãi suất chiết khấu ≈ 10.47% Sử dụng công thức phức tạp: Lãi suất chiết khấu = (1 – (Giá trị hiện tại / Giá trị tương lai)) / (Thời gian x Giá trị hiện tại) Lãi suất chiết khấu = (1 – (PV / 100 triệu)) / (5 x PV) Giải phương trình, ta được: Lãi suất chiết khấu ≈ 10.47% Ứng dụng của lãi suất chiết khấu Lãi suất chiết khấu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tài chính, bao gồm:

  • Đánh giá dự án đầu tư: Lãi suất chiết khấu được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền thu nhập dự kiến từ một dự án đầu tư.
  • Định giá tài sản: Lãi suất chiết khấu được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền thu nhập dự kiến từ một tài sản.
  • Quản lý rủi ro: Lãi suất chiết khấu được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của các rủi ro tài chính tiềm ẩn.

Tóm lại Lãi suất chiết khấu là một khái niệm quan trọng trong tài chính. Hiểu được cách tính và các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất chiết khấu sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Tags: