Facebook Ads Manager là gì?

Khái Niệm Về Facebook Ads Manager Facebook Ads Manager là không gian dành riêng để quản lý tất cả các hoạt động quảng cáo bao gồm cả carousel là gì của bạn trên Facebook và Instagram. Để tạo và quản lý chiến dịch tiếp thị trên một trong hai mạng này, tài khoản trên Facebook Manager […]

Đã cập nhật 9 tháng 5 năm 2022

Bởi TopOnMedia

Facebook Ads Manager là gì?
  1. Khái Niệm Về Facebook Ads Manager

    Facebook Ads Manager là không gian dành riêng để quản lý tất cả các hoạt động quảng cáo bao gồm cả carousel là gì của bạn trên Facebook và Instagram. Để tạo và quản lý chiến dịch tiếp thị trên một trong hai mạng này, tài khoản trên Facebook Manager là bắt buộc.

    facebook manager

    Nguồn tham khảo: journalducm.com