Các Ký Hiệu Trong Toán Học Lớp 1

Tổng hợp các ký hiệu trong toán học mà các em học sinh đang học đang học lớp 1 cần nắm chắc. Cùng khám phá nhé! Các Ký Hiệu Trong Toán Học Tên Ký hiệu Chức năng Ví dụ Cộng +  thêm vào 2+2=4 Trừ – bớt đi 5-1=4 bằng = bình đẳng 8=4+48 bằng […]

Đã cập nhật 18 tháng 7 năm 2022

Bởi The Tips

Các Ký Hiệu Trong Toán Học Lớp 1

Tổng hợp các ký hiệu trong toán học mà các em học sinh đang học đang học lớp 1 cần nắm chắc. Cùng khám phá nhé!

Các Ký Hiệu Trong Toán Học

TênKý hiệuChức năngVí dụ
Cộng+ thêm vào2+2=4
Trừbớt đi5-1=4
bằng=bình đẳng8=4+4
8 bằng 4+4
ngoặc đơn()thực hiện tính biểu thức ở bên trong đầu tiên(2+1)+5=3+5=8