Bảo hiểm nhân thọ trọn đời – Cách thức hoạt động và ví dụ cụ thể

Mục lục 1 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là gì? 2 Cách thức hoạt động của Bảo hiểm trọn đời 3 Ví dụ về Bảo hiểm trọn đời Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là gì? Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cung cấp số tiền tử (Death Benefit) vĩnh viễn trong suốt cuộc […]

Đã cập nhật 5 tháng 7 năm 2021

Bởi TopOnMedia

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời – Cách thức hoạt động và ví dụ cụ thể

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là gì?

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cung cấp số tiền tử (Death Benefit) vĩnh viễn trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm khi người mua qua đời. Ngoài việc chi trả tiền tử, bảo hiểm trọn đời còn bao gồm một phần tiết kiệm, trong đó giá trị tiền mặt có thể tích lũy trên cơ sở được ưu đãi về thuế. Các chính sách này có thể được gọi là bảo hiểm nhân thọ “truyền thống”.

  • Bảo hiểm trọn đời kéo dài suốt cuộc đời của chủ hợp đồng, trái ngược với bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, chỉ trong một số năm cụ thể.
  • Bảo hiểm trọn đời được trả cho người thụ hưởng hoặc những người thụ hưởng khi chủ hợp đồng qua đời, với điều kiện là khoản thanh toán phí bảo hiểm được duy trì.
  • Bảo hiểm trọn đời chi trả quyền lợi tử vong, nhưng cũng có một thành phần tiết kiệm mà tiền mặt có thể tích lũy.
  • Ngoài ra, chủ hợp đồng bảo hiểm có thể tiếp cận tiền mặt bằng cách rút tiền hoặc vay nợ khi cần thiết từ hợp đồng BHNT.
Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là gì?

Cách thức hoạt động của Bảo hiểm trọn đời

Bảo hiểm trọn đời đảm bảo thanh toán quyền lợi tử vong cho người thụ hưởng để đổi lấy các khoản thanh toán phí bảo hiểm định kỳ. Chính sách bao gồm một phần tiết kiệm, được gọi là “giá trị tiền mặt”, cùng với quyền lợi tử vong. Trong cấu phần tiết kiệm, tiền lãi có thể được tích lũy trên cơ sở hoàn lại thuế. Gia tăng giá trị tiền mặt là một thành phần thiết yếu của bảo hiểm trọn đời.

Để xây dựng giá trị tiền mặt, chủ hợp đồng có thể chuyển các khoản thanh toán nhiều hơn phí bảo hiểm đã lên lịch (được gọi là bổ sung trả trước hoặc PUA). Cổ tức cũng có thể được tái đầu tư thành giá trị tiền mặt và thu lãi. Giá trị tiền mặt mang lại lợi ích cho người mua bảo hiểm. Theo thời gian, cổ tức và lãi thu được tính theo giá trị tiền mặt của chính sách thường sẽ mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, lớn hơn tổng số phí bảo hiểm được trả vào hợp đồng. Về bản chất, nó đóng vai trò như một nguồn vốn chủ sở hữu.

Cách thức hoạt động của Bảo hiểm trọn đời

Để truy cập dự trữ tiền mặt, bên mua bảo hiểm yêu cầu rút tiền hoặc cho vay. Lãi suất được tính cho các khoản vay với tỷ lệ thay đổi tùy theo công ty bảo hiểm. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể rút tiền miễn thuế lên đến giá trị của tổng phí bảo hiểm đã thanh toán. Các khoản cho vay không được thanh toán sẽ làm giảm quyền lợi tử vong theo số tiền còn nợ.

Việc rút tiền và các khoản vay theo chính sách chưa thanh toán làm giảm giá trị tiền mặt của hợp đồng. Tùy thuộc vào loại chính sách và quy mô giá trị tiền mặt còn lại của nó, việc rút tiền hơn nữa có thể làm mất đi lợi ích tử vong hoặc thậm chí xóa sổ hoàn toàn. Trong khi một số chính sách được giảm trên cơ sở đồng đô la với mỗi lần rút tiền, những chính sách khác (chẳng hạn như một số chính sách trọn đời truyền thống) thực sự có thể làm giảm quyền lợi tử vong một số tiền lớn hơn số tiền được rút.

Ví dụ về Bảo hiểm trọn đời

Đối với các công ty bảo hiểm, việc tích lũy giá trị tiền mặt làm giảm lượng rủi ro ròng của họ. Ví dụ, Bảo hiểm ABC phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 25.000 đô la cho S. Smith, chủ hợp đồng và người được bảo hiểm. Theo thời gian, giá trị tiền mặt tích lũy đến $ 10.000. Khi ông Smith qua đời, Bảo hiểm ABC sẽ chi trả toàn bộ quyền lợi tử vong là $ 25,000. Tuy nhiên, công ty sẽ chỉ nhận ra khoản lỗ 15.000 đô la, do giá trị tiền mặt tích lũy 10.000 đô la. Số tiền rủi ro thực khi phát sinh là 25.000 đô la, nhưng khi người được bảo hiểm tử vong, nó là 15.000 đô la.